2021
Kun­nia­no­soi­tus!
Kun­nia­no­soi­tus!

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le Kirs­ti Leh­to­sel­le luo­vu­tet­tiin osuus­kun­nan 10-vuo­tis juh­la­ti­lai­suu­des­sa Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin myön­tä­mä kul­tai­nen elämäntyömerkki.

Kate­go­riat Juh­lat, Jutut
10 vuot­ta avus­tus­työ­tä! Ete­­lä-Sai­­maa 6.8.2021
10 vuot­ta avus­tus­työ­tä! Ete­lä-Sai­maa 6.8.2021

Lap­peen­ran­nan Moni­toi­mi­se­nio­rit huh­ki­vat vuo­des­sa 22 000 tun­nin edes­tä avus­tus­töi­tä! Vuo­si­kym­men taak­se­päin Kirs­ti Leh­to­nen ja kah­dek­san muu­ta perus­ti­vat Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit. Sil­loi­nen yhdek­sän hen­ki­lön kokoon­pa­no on kas­vat­ta­nut koko­aan ja tänä päi­vä­nä osuus­kun­ta on mer­kit­tä­vä pal­ve­lun­tar­joa­ja Lap­peen­ran­nan alu­eel­la. Moni­toi­mi­se­nio­rei­den taus­tal­la oli unel­ma. Osuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja ja yksi perus­ta­ja­jä­se­nis­tä Kirs­ti Leh­to­nen jäi eläk­keel­le 13 vuot­ta sit­ten. Kol­me vuot­ta…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Juh­lat, Jutut
Imat­ran tiimi!
Imat­ran tiimi!

Imat­ran tii­mim­me jäse­net yhteiskuvassa.

Kate­go­riat Jutut
Sukat juh­la­vuo­den kunniaksi!
Sukat juh­la­vuo­den kunniaksi!

Jäse­nem­me Lei­la Hak­ka­rai­sen osaa­vis­ta käsis­tä val­mis­tui Moni­toi­mi­se­nio­rien 10- vuo­tias juh­la­vuo­den kun­niak­si vil­la­su­kat jot­ka Lei­la luo­vut­ti puheen­joh­ta­jal­lem­me Kirs­ti Lehtoselle.

Kate­go­riat Jutut
Toi­min­tam­me arvot!
black chain

Asiak­kaan kun­nioi­tus­Re­hel­li­syys, luo­tet­ta­vuus ja täs­mäl­li­syys­Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus­Toi­min­nan kor­kea laa­tu­Yri­tyk­sen hyvän mai­neen yllä­pi­tä­mi­ne­nA­siak­kaan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den kun­nioi­tusE­pä­asial­li­sel­le koh­te­lul­le O‑toleranssiToisen senio­ri­jä­se­nen arvostus

Kate­go­riat Jutut
Hal­lin­non yhtey­den­pi­to live­stream webi­naa­rin välityksellä!
Hal­lin­non yhtey­den­pi­to live­stream webi­naa­rin välityksellä!

Koro­na tilan­teen kiih­tyes­sä toi­mia­lu­eel­lam­me myös Moni­toi­mi­se­nio­rit ovat siir­ty­neet säh­köi­seen  yhtey­den­pi­toon. Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen kokouk­set on ryh­dyt­ty pitä­mään TEAMS kokouk­si­na. Säh­köi­nen alus­ta antaa myös mah­dol­li­suu­den nope­aan yhtey­den­pi­toon esim. käsi­tel­tä­vien asioi­den kii­reel­li­syy­den vuok­si. Täl­lä tavoin saa­daan asiat nopeas­ti ete­ne­mään käy­tän­nön tasol­le. Kuvas­sa osuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kirs­ti Leh­to­nen otta­mas­sa yhteyt­tä hal­li­tuk­sen jäse­niin TEAMS alus­tan välityksellä.

Kate­go­riat Jutut
Moni­toi­mi­se­nio­rit 10 vuotta!
Moni­toi­mi­se­nio­rit 10 vuotta!

10  vuot­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit    Merk­ki­päi­vä on 17.4.2021 JUH­LA­LEI­PÄ, YSTÄ­VÄ­LEI­PÄ, LIIT­TO­LEI­PÄ, SYDÄN­LEI­PÄ, KAVE­RI­LEI­PÄ, KIMP­PA­LEI­PÄ rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta nimeä. Yri­tyk­sem­me Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit täyt­tää tänä vuon­na 10 vuot­ta. Olem­me päät­tä­neet juh­lia koko vuo­den monin eri tavoin. Haluam­me muis­taa vuo­den aika­na kaik­kia asiak­kai­tam­me tuliais­lei­väl­lä, jon­ka on heil­le lei­po­nut joko työ­hön tule­va senio­ri itse…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Jutut
2020
Jäse­net ovat aktii­vi­sia myös mones­sa muussa!
Jäse­net ovat aktii­vi­sia myös mones­sa muussa!

Käsi­työt kuu­lu­vat usean jäse­nen har­ras­tuk­siin. Esi­mer­kik­si vil­la­suk­ka­pa­re­ja syn­tyy monen katon alla niin pal­jon, että niis­tä muo­dos­tuu röyk­kiöi­tä vaik­ka kaik­ki ystä­vät ja suku­lai­set ovat saa­neet oman­sa. Näin kävi jäse­nel­lem­me, Mar­ju­til­le, joka halusi kuto­man­sa 30 suk­ka­pa­rin pää­ty­vän HOPE ry:lle. Moni­toi­mi­se­nio­rit kävi­vät lah­joit­ta­mas­sa suk­kia Hopel­le 18.11.2020. Luo­vut­ta­ji­na Heli Kaup­pi­nen ja Kirs­ti Lehtonen.

Kate­go­riat Juh­lat
Olet­ko kat­so­nut kuvia toiminnastamme?
Olet­ko kat­so­nut kuvia toiminnastamme?

Hyvä luki­jam­me, alta voit kat­soa muu­ta­mia kuvia toi­min­nas­tam­me. Ja samal­la muu­ta­mia Usein Kysyt­ty­jä Kysy­myk­siä (UKK) ja nii­hin vas­tauk­sia muka­na. Pal­ve­lua ikäih­mi­sel­tä ikäih­mi­sel­le. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä! [envi­ra-gal­le­ry id=‘1331’]

Kate­go­riat Tie­do­tus
Ter­ve­tu­loa mukaan toimintaan!
Ter­ve­tu­loa mukaan toimintaan!

Hyvä luki­jam­me, Ete­lä-Sai­maas­sa oli artik­ke­li meis­tä ja toi­min­nas­tam­me,  artik­ke­liin link­ki on täs­sä lin­kis­sä. [cap­tion id=“attachment_1311” align=“alignnone” width=“855”] Lap­peen­ran­ta­lai­set Ire­ne Juva­ni, Kirs­ti Leh­to­nen ja Rai­mo Kouk­ku anta­vat mie­lel­lään osan omas­ta ajas­taan ja tar­mos­taan ikäih­mis­ten ja lap­si­per­heit­ten auttamiseen.[/caption] Ota yhteyt­tä — rohkeasti!