Aika­ja­na

2021
25.3.2021
black chain

Toi­min­tam­me arvot!

Asiak­kaan kun­nioi­tus­Re­hel­li­syys, luo­tet­ta­vuus ja täs­mäl­li­syys­Vai­tio­lo­vel­vol­li­suus­Toi­min­nan kor­kea laa­tu­Yri­tyk­sen hyvän mai­neen yllä­pi­tä­mi­ne­nA­siak­kaan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den kun­nioi­tusE­pä­asial­li­sel­le koh­te­lul­le O‑toleranssiToisen senio­ri­jä­se­nen arvostus

26.2.2021

Hal­lin­non yhtey­den­pi­to live­stream webi­naa­rin välityksellä!

Koro­na tilan­teen kiih­tyes­sä toi­mia­lu­eel­lam­me myös Moni­toi­mi­se­nio­rit ovat siir­ty­neet säh­köi­seen  yhtey­den­pi­toon. Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen kokouk­set on ryh­dyt­ty pitä­mään TEAMS kokouk­si­na. Säh­köi­nen alus­ta antaa myös mah­dol­li­suu­den nope­aan yhtey­den­pi­toon esim. käsi­tel­tä­vien asioi­den kii­reel­li­syy­den vuok­si. Täl­lä tavoin saa­daan asiat nopeas­ti ete­ne­mään käy­tän­nön tasol­le. Kuvas­sa osuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kirs­ti Leh­to­nen otta­mas­sa yhteyt­tä hal­li­tuk­sen jäse­niin TEAMS alus­tan välityksellä.

1.2.2021

Moni­toi­mi­se­nio­rit 10 vuotta!

10  vuot­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit    Merk­ki­päi­vä on 17.4.2021 JUH­LA­LEI­PÄ, YSTÄ­VÄ­LEI­PÄ, LIIT­TO­LEI­PÄ, SYDÄN­LEI­PÄ, KAVE­RI­LEI­PÄ, KIMP­PA­LEI­PÄ rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta nimeä. Yri­tyk­sem­me Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit täyt­tää tänä vuon­na 10 vuot­ta. Olem­me päät­tä­neet juh­lia koko vuo­den monin eri tavoin. Haluam­me muis­taa vuo­den aika­na kaik­kia asiak­kai­tam­me tuliais­lei­väl­lä, jon­ka on heil­le lei­po­nut joko työ­hön tule­va senio­ri itse…Jat­ka lukemista…

2020
25.11.2020

Jäse­net ovat aktii­vi­sia myös mones­sa muussa!

Käsi­työt kuu­lu­vat usean jäse­nen har­ras­tuk­siin. Esi­mer­kik­si vil­la­suk­ka­pa­re­ja syn­tyy monen katon alla niin pal­jon, että niis­tä muo­dos­tuu röyk­kiöi­tä vaik­ka kaik­ki ystä­vät ja suku­lai­set ovat saa­neet oman­sa. Näin kävi jäse­nel­lem­me, Mar­ju­til­le, joka halusi kuto­man­sa 30 suk­ka­pa­rin pää­ty­vän HOPE ry:lle. Moni­toi­mi­se­nio­rit kävi­vät lah­joit­ta­mas­sa suk­kia Hopel­le 18.11.2020. Luo­vut­ta­ji­na Heli Kaup­pi­nen ja Kirs­ti Lehtonen.

22.10.2020

Olet­ko kat­so­nut kuvia toiminnastamme?

Hyvä luki­jam­me, alta voit kat­soa muu­ta­mia kuvia toi­min­nas­tam­me. Ja samal­la muu­ta­mia Usein Kysyt­ty­jä Kysy­myk­siä (UKK) ja nii­hin vas­tauk­sia muka­na. Pal­ve­lua ikäih­mi­sel­tä ikäih­mi­sel­le. Ota roh­keas­ti yhteyt­tä! [envi­ra-gal­le­ry id=‘1331’]

12.7.2020

Ter­ve­tu­loa mukaan toimintaan!

Hyvä luki­jam­me, sun­nun­tain 12.7.2020 Ete­lä-Sai­maas­sa on meis­tä artik­ke­li. Se on mak­su­muu­rin taka­na mut­ta artik­ke­liin link­ki on täs­sä lin­kis­sä. [cap­tion id=“attachment_1311” align=“alignnone” width=“855”] Lap­peen­ran­ta­lai­set Ire­ne Juva­ni, Kirs­ti Leh­to­nen ja Rai­mo Kouk­ku anta­vat mie­lel­lään osan omas­ta ajas­taan ja tar­mos­taan ikäih­mis­ten ja lap­si­per­heit­ten auttamiseen.[/caption] Ota yhteyt­tä — rohkeasti!

20.2.2020

Uudes­ta logostamme

Hyvät luki­jat ja asiak­kaam­me, Pir­jo Rasin­pel­to teki OSK Moni­toi­mi­se­nio­reil­le uuden logon: Idea­ni sini­seen graa­fi­seen kuvioon syn­tyi aja­tuk­ses­ta, että Moni­toi­mi­se­nio­rit levit­tä­vät työl­lään val­ta­vas­ti hyvää ympä­ril­leen. Hyvät asiat kan­ta­vat kau­as. Sini­nen alue on kuin pie­ni lam­pi tai toi­vo­mus­läh­de, ja kun sii­hen pie­nen toi­vo­mus­ko­li­kon heit­tää, niin veden pin­ta värei­lee ja aal­lot lyö­vät ran­taan.…Jat­ka lukemista…

2019
4.12.2019

Mai­la Pak­ka­nen vuo­den 2019 Wil­lein Vanhus

Arvoi­sat luki­jam­me, alla ole­va artik­ke­li on suo­raan Lap­peen­ran­nan kapun­gin tie­do­te 21.11.2019. Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taan muut­kin! OSK Moni­toi­mi­se­nio­rit yhteys­tie­dot Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin van­hus­neu­vos­to jär­jes­ti ensim­mäi­sen ker­ran vuo­den Wil­lein Van­hus ‑valin­nan. — Vuo­den Wil­lein Van­hus äänes­tyk­ses­sä annet­tiin 102 ään­tä. Kai­ken kaik­ki­aan esi­tet­tiin yhteen­sä 40 eri senio­ria Lap­peen­ran­nan vuo­den 2019 Wil­leim­mäk­si Van­huk­sek­si, ker­too van­hus­neu­vos­ton…Jat­ka lukemista…

29.9.2019

Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­re­nio­rei­hin kuu­lu­va Mai­la Pak­ka­nen avus­taa van­huk­sia ja hoi­taa lapsia.

Onko sinul­la kuu­lo­lai­te pai­koil­laan? Olet­ko syö­nyt jo aamu­pa­lan? Minä toin sinul­le koti­te­kois­ta simaa ja munk­ke­ja”, Mai­la Pak­ka­nen, 67, jut­te­lee 98-vuo­ti­aal­le yksin asu­val­le van­huk­sel­le, jota käy avus­ta­mas­sa maa­nan­tai­sin ja per­jan­tai­sin. Van­hus istah­taa keit­tiön­pöy­dän ääreen ja tart­tuu varo­vas­ti sima­la­siin. Mai­la siir­tää teke­mi­ään ostok­sia jää­kaap­piin ja jut­te­lee samal­la nii­tä näi­tä. Lap­peen­ran­ta­lai­nen Mai­la kuu­luu…Jat­ka lukemista…

31.8.2019

EKSO­TEn info meistä

EKSO­TE — Ete­lä-Kar­ja­lan sosi­aa­li- ja ter­veys­pii­ri on kuvan­nut toi­min­taam­me seu­raa­vas­ti: Pal­ve­lu­ku­vaus: Moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta kotiin Asiak­kaan toi­vo­mus­ten mukaan — koti­ta­lous- ja hoi­va­työt — kunnostus‑, piha- ja lumi­työt. Myös verot­to­mat pal­ve­lut. Pal­ve­lut: Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu Kul­je­tus­pal­ve­lu Las­ten­hoi­to Pesey­ty­mi­sen apu Ulkoi­lu­tus-/ saat­ta­ja­pal­ve­lu Muu hoi­va-/ avus­tus­pal­ve­lu Kaup­pa ja/tai asioin­ti Kodin kun­nos­tus Lumi­työt Piha- ja puu­tar­ha­työt…Jat­ka lukemista…