Aika­ja­na

2021
25.3.2021
black chain

Toi­min­tam­me arvot!

Asiak­kaan kunnioitusRehel­li­syys, luo­tet­ta­vuus ja täsmällisyysVai­tio­lo­vel­vol­li­suusToi­min­nan kor­kea laatuYri­tyk­sen hyvän mai­neen ylläpitäminenAsiak­kaan itse­mää­rää­mi­soi­keu­den kunnioitusEpä­asial­li­sel­le koh­te­lul­le O‑toleranssiToi­sen senio­ri­jä­se­nen arvostus

26.2.2021

Hal­lin­non yhtey­den­pi­to live­stream webi­naa­rin välityksellä!

Koro­na tilan­teen kiih­tyes­sä toi­mia­lu­eel­lam­me myös Moni­toi­mi­se­nio­rit ovat siir­ty­neet säh­köi­seen  yhtey­den­pi­toon. Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen kokouk­set on ryhdytty…

1.2.2021

Moni­toi­mi­se­nio­rit 10 vuotta!

10  vuot­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit    Merk­ki­päi­vä on 17.4.2021 JUH­LA­LEI­PÄ, YSTÄ­VÄ­LEI­PÄ, LIIT­TO­LEI­PÄ, SYDÄN­LEI­PÄ, KAVE­RI­LEI­PÄ, KIMP­PA­LEI­PÄ rak­kaal­la lapsella…

2020
25.11.2020

Jäse­net ovat aktii­vi­sia myös mones­sa muussa!

Käsi­työt kuu­lu­vat usean jäse­nen har­ras­tuk­siin. Esi­mer­kik­si vil­la­suk­ka­pa­re­ja syn­tyy monen katon alla niin pal­jon, että niistä…

22.10.2020

Olet­ko kat­so­nut kuvia toiminnastamme?

Hyvä luki­jam­me, alta voit kat­soa muu­ta­mia kuvia toi­min­nas­tam­me. Ja samal­la muu­ta­mia Usein Kysyt­ty­jä Kysy­myk­siä (UKK)…

12.7.2020

Ter­ve­tu­loa mukaan toimintaan!

Hyvä luki­jam­me, sun­nun­tain 12.7.2020 Ete­­lä-Sai­­maas­­sa on meis­tä artik­ke­li. Se on mak­su­muu­rin taka­na mut­ta artik­ke­liin linkki…

20.2.2020

Uudes­ta logostamme

Hyvät luki­jat ja asiak­kaam­me, Pir­jo Rasin­pel­to teki OSK Moni­toi­mi­se­nio­reil­le uuden logon: Idea­ni sini­seen graa­fi­seen kuvioon syntyi…

2019
4.12.2019

Mai­la Pak­ka­nen vuo­den 2019 Wil­lein Vanhus

Arvoi­sat luki­jam­me, alla ole­va artik­ke­li on suo­raan Lap­peen­ran­nan kapun­gin tie­do­te 21.11.2019. Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taan muutkin!…

29.9.2019

Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­re­nio­rei­hin kuu­lu­va Mai­la Pak­ka­nen avus­taa van­huk­sia ja hoi­taa lapsia.

Onko sinul­la kuu­lo­lai­te pai­koil­laan? Olet­ko syö­nyt jo aamu­pa­lan? Minä toin sinul­le koti­te­kois­ta simaa ja munkkeja”,…

31.8.2019

EKSO­TEn info meistä

EKSO­TE — Ete­­lä-Kar­­ja­­lan sosi­aa­­li- ja ter­veys­pii­ri on kuvan­nut toi­min­taam­me seu­raa­vas­ti: Pal­ve­lu­ku­vaus: Moni­puo­li­sia pal­ve­lui­ta kotiin Asiakkaan…