Aika­ja­na

2023
23.2.2023

Asia­kas­pal­ve­lu palvelee

Hyvä luki­jam­me ja asiak­kaam­me, asia­kas­pal­ve­lum­me kaut­ta voit tila­ta työ­voi­maa ja saa­da lisä­tie­to­ja pal­ve­luum­me liit­ty­vis­sä asiois­sa. Lai­ta vies­tiä tai soi­ta Asia­kas­pal­ve­lun yhteystiedot

3.1.2023
green trees near body of water

Toi­mim­me siis myös Imat­ral­la ja muu­al­la Ete­­lä-Kar­­ja­­lan alueella

Arvoi­sa luki­jam­me ja asiak­kaam­me! Imat­ra Lap­peen­ran­ta Lemi Luu­mä­ki Parik­ka­la Raut­jär­vi Ruo­ko­lah­ti Savi­tai­pa­le Tai­pal­saa­ri Ne ovat paik­ka­kun­tia jois­sa toi­mim­me. Mei­hin saa yhtey­den joko yhteys­hen­ki­löi­den kaut­ta tai Ota yhteyt­tä lomak­keel­la. Ter­ve­tu­loa palveltavaksi!

2022
20.10.2022

Ovat­ko elä­ke­läi­set yksi rat­kai­su hoitajapulaan?

Jopa 100 000 suo­ma­lais­ta elä­ke­läis­tä tekee aina­kin jon­kin ver­ran töi­tä. Lap­peen­ran­nas­sa elä­ke­läi­set teke­vät kotia­pu­töi­tä oman osuus­kun­nan kaut­ta. Kirs­ti Leh­to­nen on tot­tu­nut rea­goi­maan nopeas­ti. Hyvin usein hänel­le soi­te­taan ja kysy­tään, läh­ti­si­kö joku tun­nin pääs­tä vie­mään van­hus­ta ham­mas­lää­kä­riin tai ensia­puun. Pian Leh­to­nen aloit­taa kyse­le­mi­sen ver­kos­ton­sa jäse­nil­tä. – Joku voi sanoa puhe­li­mes­sa, että…Jat­ka lukemista…

2021
20.12.2021

Tie­to­tek­nii­kan perus­tie­to­jen opiskelua!

Yli 20 jäsen­tä osal­lis­tui Edusam­pon jär­jes­tä­mään tie­to­tek­nii­kan perus­kurs­sil­le jou­lu­kuun alku­puo­lel­la. Opis­ke­lu toteu­tet­tiin ilta­kurs­si­na kah­te­na tiis­tai ilta­na. Opet­ta­ja­na toi­mi Vil­le Ruot­ti­nen. Opis­kel­tiin mm.  kan­sion luo­mis­ta resurs­si­hal­lin­taan, exe­lin perus­käyt­töä ja har­joi­tel­tiin osuus­kun­nan pal­kan­mak­sus­sa käy­tet­tä­vien exel poh­jai­sien  tun­ti­lis­to­jen ja mat­ka­kor­vaus­lo­mak­keen täyt­tä­mis­tä ja tal­len­ta­mis­ta.  Luo­tiin itsel­le säh­kö­pos­ti­ti­li ja ope­tel­tiin tie­dos­ton liit­tä­mi­nen lähe­tet­tä­vään vies­tiin ja…Jat­ka lukemista…

15.11.2021

Uudis­tam­me organisaatiota!

Osuus­kun­tam­me jäsen­mää­rä on 10 vuo­den aika­na monin­ker­tais­tu­nut  ja nyt on jäse­nis­tön poh­dit­ta­va­na hal­li­tuk­sen esit­tä­mä uuden orga­ni­saa­tio mal­lin­nuk­sen käyt­töön­ot­to. Tavoit­tee­na on, että saa­daan luo­duk­si eri pal­ve­luil­le jous­ta­va tii­mi­työs­ken­te­ly­mal­li jos­sa tii­mi­ve­tä­jät huo­leh­ti­vat sii­tä, että asiak­kai­den pal­ve­lu­tar­peet saa­daan täy­te­tyk­si mah­dol­li­sim­man hyvin asiak­kai­den toi­vo­mal­la tavalla.

20.8.2021

Kun­nia­no­soi­tus!

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le Kirs­ti Leh­to­sel­le luo­vu­tet­tiin osuus­kun­nan 10-vuo­tis juh­la­ti­lai­suu­des­sa Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin myön­tä­mä kul­tai­nen elämäntyömerkki.

19.8.2021

10 vuot­ta avus­tus­työ­tä! Ete­­lä-Sai­­maa 6.8.2021

Lap­peen­ran­nan Moni­toi­mi­se­nio­rit huh­ki­vat vuo­des­sa 22 000 tun­nin edes­tä avus­tus­töi­tä! Vuo­si­kym­men taak­se­päin Kirs­ti Leh­to­nen ja kah­dek­san muu­ta perus­ti­vat Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit. Sil­loi­nen yhdek­sän hen­ki­lön kokoon­pa­no on kas­vat­ta­nut koko­aan ja tänä päi­vä­nä osuus­kun­ta on mer­kit­tä­vä pal­ve­lun­tar­joa­ja Lap­peen­ran­nan alu­eel­la. Moni­toi­mi­se­nio­rei­den taus­tal­la oli unel­ma. Osuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja ja yksi perus­ta­ja­jä­se­nis­tä Kirs­ti Leh­to­nen jäi eläk­keel­le 13 vuot­ta sit­ten. Kol­me vuot­ta…Jat­ka lukemista…

15.5.2021

Imat­ran tiimi!

Imat­ran tii­mim­me jäse­net yhteiskuvassa.

20.4.2021

TYÖ, joka vaa­tii tarkkuutta!

TYÖ, joka vaa­tii tark­kuut­ta Auli epä­röi aika­naan ryh­tyä yri­tyk­sem­me talous­vas­taa­vak­si, mut­ta ryh­tyi sii­hen toi­sen perus­ta­jä­se­nen Pau­la Kou­kun todet­tua, että ”sen täy­tyy olla AULI, kos­ka hän on tark­ka”. Auli Forstén — perus­ta­ja­jä­sen — hal­li­tuk­sen jäsen alus­ta alkaen eli kym­me­nen vuot­ta. Auli ero­aa hal­li­tuk­ses­ta vuo­den 2021 osuus­ko­kouk­ses­sa ja siir­tyy rivi­jä­se­nek­si Hän ker­toi…Jat­ka lukemista…

31.3.2021

Sukat juh­la­vuo­den kunniaksi!

Jäse­nem­me Lei­la Hak­ka­rai­sen osaa­vis­ta käsis­tä val­mis­tui Moni­toi­mi­se­nio­rien 10- vuo­tias juh­la­vuo­den kun­niak­si vil­la­su­kat jot­ka Lei­la luo­vut­ti puheen­joh­ta­jal­lem­me Kirs­ti Lehtoselle.