Aika­ja­na

2022
16.5.2022
round black and white analog alarm clock

1.7.2022 > Uusi puhe­lin­pal­ve­lun aukioloaika

Hyvät luki­jam­me ja asiak­kaam­me! Uusi puhe­lin­pal­ve­lum­me aukio-oloai­­ka 1.7.2022 alkaen on kel­lo 8:00 — 20:00. Tervetuloa…

17.1.2022

Toi­mim­me siis myös Imat­ral­la ja muu­al­la Ete­­lä-Kar­­ja­­lan alueella

Arvoi­sa luki­jam­me ja asiak­kaam­me! Imat­ra Lap­peen­ran­ta Lemi Luu­mä­ki Parik­ka­la Raut­jär­vi Ruo­ko­lah­ti Savi­tai­pa­le Tai­pal­saa­ri Ne ovat…

2021
20.12.2021

Tie­to­tek­nii­kan perus­tie­to­jen opiskelua!

Yli 20 jäsen­tä osal­lis­tui Edusam­pon jär­jes­tä­mään tie­to­tek­nii­kan perus­kurs­sil­le jou­lu­kuun alku­puo­lel­la. Opis­ke­lu toteu­tet­tiin ilta­kurs­si­na kah­te­na tiistai…

15.11.2021

Uudis­tam­me organisaatiota!

Osuus­kun­tam­me jäsen­mää­rä on 10 vuo­den aika­na monin­ker­tais­tu­nut  ja nyt on jäse­nis­tön poh­dit­ta­va­na hal­li­tuk­sen esit­tä­mä uuden…

20.8.2021

Ovat­ko elä­ke­läi­set yksi rat­kai­su hoitajapulaan?

Jopa 100 000 suo­ma­lais­ta elä­ke­läis­tä tekee aina­kin jon­kin ver­ran töi­tä. Lap­peen­ran­nas­sa elä­ke­läi­set teke­vät kotia­pu­töi­tä oman…

20.8.2021

Kun­nia­no­soi­tus!

Hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­jal­le Kirs­ti Leh­to­sel­le luo­vu­tet­tiin osuus­kun­nan 10-vuo­­tis juh­la­ti­lai­suu­des­sa Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin myön­tä­mä kul­tai­nen elämäntyömerkki.

19.8.2021

10 vuot­ta avus­tus­työ­tä! Ete­­lä-Sai­­maa 6.8.2021

Lap­peen­ran­nan Moni­toi­mi­se­nio­rit huh­ki­vat vuo­des­sa 22 000 tun­nin edes­tä avus­tus­töi­tä! Vuo­si­kym­men taak­se­päin Kirs­ti Leh­to­nen ja kah­dek­san muuta…

15.5.2021

Imat­ran tiimi!

Imat­ran tii­mim­me jäse­net yhteiskuvassa.

20.4.2021

TYÖ, joka vaa­tii tarkkuutta!

TYÖ, joka vaa­tii tark­kuut­ta Auli epä­röi aika­naan ryh­tyä yri­tyk­sem­me talous­vas­taa­vak­si, mut­ta ryh­tyi sii­hen toi­sen perustajäsenen…

31.3.2021

Sukat juh­la­vuo­den kunniaksi!

Jäse­nem­me Lei­la Hak­ka­rai­sen osaa­vis­ta käsis­tä val­mis­tui Moni­toi­mi­se­nio­rien 10- vuo­tias juh­la­vuo­den kun­niak­si vil­la­su­kat jot­ka Lei­la luovutti…