2024
Asia­kas­pal­ve­lu palvelee
Asia­kas­pal­ve­lu palvelee

Hyvä luki­jam­me ja asiak­kaam­me, asia­kas­pal­ve­lum­me kaut­ta voit tila­ta työ­voi­maa ja saa­da lisä­tie­to­ja pal­ve­luum­me liit­ty­vis­sä asiois­sa. Lai­ta vies­tiä tai soi­ta Asia­kas­pal­ve­lun yhteystiedot

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
Tar­vet­ta työ­voi­ma­pu­lan paikkaamiseeen?
Tar­vet­ta työ­voi­ma­pu­lan paikkaamiseeen?

Uuti­sis­sa on näky­väs­ti nos­tet­tu esiin elä­ke­läi­set, tär­keä työ­voi­ma­re­surs­si, joka paik­kaa kroo­ni­sek­si pahen­tu­nut­ta työ­voi­ma­pu­laa. Tie­sit­te­kö, että tääl­lä Lap­peen­ran­nas­sa on jo tois­ta­kym­men­tä vuot­ta toi­mi­nut elä­ke­läis­ten perus­ta­ma ja pyö­rit­tä­mä Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit! He ovat tär­keä, moni­puo­li­nen apu van­hus­ten ja lap­si­per­hei­den kai­ken­lai­ses­sa, akuu­tis­sa avun­tar­pees­sa! Meil­tä kysy­tään usein mitä Moni­toi­mi­se­nio­rit teke­vät? Sii­hen on oikeas­taan help­po vas­ta­ta:…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
Asia­kas­tyy­ty­väi­syy­den 2023 tulos puhuu puolestaan
person in red sweater holding babys hand

Saim­me asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä siis kes­kiar­von 4,4 (astei­kol­la 1–5). “Moni­toi­mi­se­nio­rit teke­vät erit­täin hyvää moni­puo­lis­ta ja tär­ke­ää työ­tä van­hus­ten paris­sa. Toi­vot­ta­vas­ti työ jat­kuu edel­leen, onnea ja siu­naus­ta työ­hön.” “Kaik­ki suju­nut hyvin olen tyy­ty­väi­nen, kii­tos.” “Olen saa­nut erit­täin muka­van ja työ­hön tart­tu­van työn­te­ki­jän ja toi­voi­sin, että kans­sa­käy­mi­sem­me jat­kui­si edel­leen.” “Minul­la ei ole muu­ta koke­mus­ta…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
2023
Löy­dät mei­dät myös Facebookista
facebook button pins

Löy­dät mei­dät myös Face­boo­kis­ta. Tyk­kää meis­tä ja saat kuu­lu­mi­set sitä kaut­ta myös. Olem­me elä­ke­läis­ten perus­ta­ma voit­toa tavoit­te­le­ma­ton, ei-sai­raan­hoi­dol­li­nen hyvin­voin­ti­pal­ve­lu­ja tuot­ta­va yri­tys. Sydän­täm­me lähel­lä ovat eri­tyi­ses­ti van­huk­set ja lap­si­per­heet. Pal­ve­lum­me ovat moni­puo­li­sia ja työ­ai­kam­me jous­ta­vaa. Tar­vit­set­ko van­huk­sel­le hoi­vaa kotiin, ruuanlämmitystä/valmistusta, kau­pas­sa­käyn­tiä, saat­ta­jaa lää­kä­riin tai teat­te­riin ym. ? Tar­vit­set­ko sii­vous­ta, hara­voin­tia tai…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
Rit­va, Hilk­ka ja Mai­la vas­taa­vat Sinulle!
Rit­va, Hilk­ka ja Mai­la vas­taa­vat Sinulle!

Asia­kas­pal­ve­luun soit­ta­mal­la saat hoi­det­tua asia­si myös puhe­li­mit­se. Rit­va, Hilk­ka ja Mai­la ovat äänen takana.

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
Toi­mim­me siis myös Imat­ral­la ja muu­al­la Ete­­lä-Kar­­ja­­lan alueella
green trees near body of water

Arvoi­sa luki­jam­me ja asiak­kaam­me! Imat­ra Lap­peen­ran­ta Lemi Luu­mä­ki Parik­ka­la Raut­jär­vi Ruo­ko­lah­ti Savi­tai­pa­le Tai­pal­saa­ri Ne ovat paik­ka­kun­tia jois­sa toi­mim­me. Mei­hin saa yhtey­den joko yhteys­hen­ki­löi­den kaut­ta tai Ota yhteyt­tä lomak­keel­la. Ter­ve­tu­loa palveltavaksi!

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
Asia­kas­pal­ve­lu palvelee
Asia­kas­pal­ve­lu palvelee

Hyvä luki­jam­me ja asiak­kaam­me, asia­kas­pal­ve­lum­me kaut­ta voit tila­ta työ­voi­maa ja saa­da lisä­tie­to­ja pal­ve­luum­me liit­ty­vis­sä asiois­sa. Lai­ta vies­tiä tai soi­ta Asia­kas­pal­ve­lun yhteystiedot

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tusAvain­sa­nat
2022
Ovat­ko elä­ke­läi­set yksi rat­kai­su hoitajapulaan?
Ovat­ko elä­ke­läi­set yksi rat­kai­su hoitajapulaan?

Jopa 100 000 suo­ma­lais­ta elä­ke­läis­tä tekee aina­kin jon­kin ver­ran töi­tä. Lap­peen­ran­nas­sa elä­ke­läi­set teke­vät kotia­pu­töi­tä oman osuus­kun­nan kaut­ta. Kirs­ti Leh­to­nen on tot­tu­nut rea­goi­maan nopeas­ti. Hyvin usein hänel­le soi­te­taan ja kysy­tään, läh­ti­si­kö joku tun­nin pääs­tä vie­mään van­hus­ta ham­mas­lää­kä­riin tai ensia­puun. Pian Leh­to­nen aloit­taa kyse­le­mi­sen ver­kos­ton­sa jäse­nil­tä. – Joku voi sanoa puhe­li­mes­sa, että…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Jutut, Tie­do­tus
2021
Tie­to­tek­nii­kan perus­tie­to­jen opiskelua!
Tie­to­tek­nii­kan perus­tie­to­jen opiskelua!

Yli 20 jäsen­tä osal­lis­tui Edusam­pon jär­jes­tä­mään tie­to­tek­nii­kan perus­kurs­sil­le jou­lu­kuun alku­puo­lel­la. Opis­ke­lu toteu­tet­tiin ilta­kurs­si­na kah­te­na tiis­tai ilta­na. Opet­ta­ja­na toi­mi Vil­le Ruot­ti­nen. Opis­kel­tiin mm.  kan­sion luo­mis­ta resurs­si­hal­lin­taan, exe­lin perus­käyt­töä ja har­joi­tel­tiin osuus­kun­nan pal­kan­mak­sus­sa käy­tet­tä­vien exel poh­jai­sien  tun­ti­lis­to­jen ja mat­ka­kor­vaus­lo­mak­keen täyt­tä­mis­tä ja tal­len­ta­mis­ta.  Luo­tiin itsel­le säh­kö­pos­ti­ti­li ja ope­tel­tiin tie­dos­ton liit­tä­mi­nen lähe­tet­tä­vään vies­tiin ja…
Jat­ka lukemista…

Kate­go­riat Jutut
Uudis­tam­me organisaatiota!
black pencil on white printerpaper

Osuus­kun­tam­me jäsen­mää­rä on 10 vuo­den aika­na monin­ker­tais­tu­nut  ja nyt on jäse­nis­tön poh­dit­ta­va­na hal­li­tuk­sen esit­tä­mä uuden orga­ni­saa­tio mal­lin­nuk­sen käyt­töön­ot­to. Tavoit­tee­na on, että saa­daan luo­duk­si eri pal­ve­luil­le jous­ta­va tii­mi­työs­ken­te­ly­mal­li jos­sa tii­mi­ve­tä­jät huo­leh­ti­vat sii­tä, että asiak­kai­den pal­ve­lu­tar­peet saa­daan täy­te­tyk­si mah­dol­li­sim­man hyvin asiak­kai­den toi­vo­mal­la tavalla.

Kate­go­riat Tie­do­tus