Eväs­teis­tä yleisesti

Verk­ko­pal­ve­lus­sam­me käy­te­tään eväs­tei­tä (coo­kies) käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sen kehit­tä­mi­sek­si (seu­ran­tae­väs­teet) ja pal­ve­lus­sa ole­vien toi­min­to­jen mah­dol­lis­ta­mi­sek­si (toi­min­nal­li­set eväs­teet). Eväs­te on teks­ti­tie­dos­to, joka verk­ko­pal­ve­lun sivul­la käy­des­sä tal­len­tuu käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le mää­rä­ajak­si. Halu­tes­sa­si voit vält­tää eväs­tei­den käy­tön mää­rit­tä­mäl­lä selai­me­si ase­tuk­set niin, ettei eväs­tei­tä tal­len­ne­ta käy­tön aika­na. Tämä voi kui­ten­kin vai­kut­taa hei­ken­tä­väs­ti sivus­ton toi­min­nal­li­suuk­siin ja käyt­tö­ko­ke­muk­seen tai jois­sain tapauk­sis­sa estää käy­tön kokonaan.

Seu­ran­tae­väs­teet

Sivus­tol­ta kerä­tään käyt­tös­ta­tis­tiik­kaa, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on sivus­ton seu­ran­ta, kehit­tä­mi­nen ja mark­ki­noin­nin suunnitteleminen.

Lisäk­si sivus­tol­la on käy­tös­sä koh­de­ryh­mä- ja aihe­pii­ri­tie­don keräys (Google Ana­ly­tics Demo­grap­hics), jol­la yhdis­te­tään käyt­tä­jän seu­ran­ta­tie­toon mm. ikä, suku­puo­li ja käyt­tä­jän kiin­nos­tuk­sen aihe­pii­rit. Näi­den tie­to­jen kerää­mi­seen liit­ty­viä ase­tuk­sia voit muut­taa omal­la Google-tililläsi.

Toi­min­nal­li­set evästeet

Verk­ko­pal­ve­lun toi­min­nal­li­set osa-alu­eet, jot­ka edel­lyt­tä­vät käyt­tä­jän kir­jau­tu­mis­ta tai muu­ta tun­nis­tau­tu­mis­ta vaa­ti­vat eväs­teen toi­miak­seen. Eväs­teen tie­toi­hin tal­len­ne­taan tar­vit­ta­vat tie­dot käyt­tä­jäs­tä ja eväs­te pois­te­taan sen mää­rä­ajan päät­teek­si tai kun käyt­tä­jä kir­jau­tuu ulos.

Muut tun­nis­teet

Verk­ko­pal­ve­lun käyt­tä­jäs­tä tal­len­ne­taan verk­ko­pal­ve­lun käy­tön yhtey­des­sä tun­nis­te­tie­to­ja pal­ve­li­men ja verk­ko­pal­ve­lun loki­tie­dos­toi­hin (mm. IP-osoi­te, avat­tu sivu ja hae­tut tie­dos­tot sekä mah­dol­li­set käy­tön­ai­kai­set vir­he­ti­lan­teet) sekä kerä­tään tie­toa sivus­ton käyt­tö­liit­ty­män toi­min­nas­ta (tal­len­nuk­set, kuu­ma­kart­ta­tie­dot, lomak­kei­den käyt­tö­tie­dot). Näi­den tie­to­jen kerää­mi­sen tar­koi­tus on pal­ve­lun seu­ran­ta ja kehit­tä­mi­nen sekä vika­sie­toi­suu­den ja tie­to­tur­van jat­ku­va parantaminen.