Arvoi­sat lukijamme,

alla ole­va artik­ke­li on suo­raan Lap­peen­ran­nan kapun­gin tie­do­te 21.11.2019. Ter­ve­tu­loa mukaan toi­min­taan muutkin!

OSK Moni­toi­mi­se­nio­rit yhteystiedot


Lap­peen­ran­nan kau­pun­gin van­hus­neu­vos­to jär­jes­ti ensim­mäi­sen ker­ran vuo­den Wil­lein Van­hus ‑valin­nan.

- Vuo­den Wil­lein Van­hus äänes­tyk­ses­sä annet­tiin 102 ään­tä. Kai­ken kaik­ki­aan esi­tet­tiin yhteen­sä 40 eri senio­ria Lap­peen­ran­nan vuo­den 2019 Wil­leim­mäk­si Van­huk­sek­si, ker­too van­hus­neu­vos­ton puheen­joh­ta­ja Har­ri Aar­te­lo.

Kyse­ly suo­ri­tet­tiin säh­köi­se­nä kyse­ly­nä ja oli mah­dol­lis­ta esit­tää myös pape­ri­sel­la lomak­keel­la vuo­den Wil­lein­tä Van­hus­ta. Säh­köi­siä vas­tauk­sia saa­tiin 93 % koko vas­taus­mää­räs­tä eli kyl­lä me ikään­ty­neet osaam­me tie­to­ko­net­ta käyttää

nau­rah­taa Aartelo.

Vuo­den Wil­leim­mäk­si Van­huk­sek­si valit­tu Mai­la Pak­ka­nen sai 14,7 % kai­kis­ta äänis­tä. Toi­sek­si tul­lut ehdo­kas sai 12,7 % ja kol­man­nek­si tul­lut 10,7 %.

Mai­la Pak­ka­nen on virii­li ja vir­taa riittää!

- Hän on kaik­kea tuo­ta mitä täs­sä hae­taan, aktii­vi­nen itses­tä ja muis­ta huo­len pitä­vä, nyky­ajas­sa tiu­kas­ti muka­na ole­va, posi­tii­vi­nen, lii­kun­nal­li­nen, iloi­nen ja mah­ta­va per­soo­na. Eipä ole vauh­ti hii­pu­nut työ­elä­mäs­tä pois jää­ty­ään!, tote­aa eräs Mai­laa vuo­den Wil­leim­mäk­si Van­huk­sek­si ehdot­ta­nut henkilö.

Mai­la Pak­ka­nen liit­tyi vuo­si eläk­keel­le­jää­mi­sen jäl­keen Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rei­hin. Sen jäse­net avus­ta­vat ikäih­mi­siä, vete­raa­ne­ja ja lap­si­per­hei­tä sekä teke­vät sii­vouk­sia ja pie­niä rakennus‑, kun­nos­tus- ja piha­töi­tä. Mai­la onkin toden­nut, että  halusi päi­viin­sä ryt­min ja jotain hyö­dyl­lis­tä teke­mis­tä, kun on vie­lä ter­ve ja ener­gi­aa riittää.

Pyy­teet­tö­män tois­ten aut­ta­mi­sen lisäk­si Mai­la ehtii pitää huol­ta myös itses­tään. Kesäi­set tans­si­la­vat ympä­ri Suo­men ovat tul­leet hänel­le tutuk­si vuo­sien aika­na. Ja suo­ma­lai­seen tapaan Mai­la­kin viih­tyy mökil­lä ren­tou­tuen ja antaen myös itsel­leen aikaa.

Van­hus­neu­vos­to kir­ja­si kun­nia­kir­jaan koo­tus­ti Mai­laa ehdot­ta­nei­den perus­te­lut valin­nan vuo­den Wil­leim­mäk­si Van­huk­sek­si: “Mai­la Pak­ka­nen on aktii­vi­nen senio­ri, joka pitää huol­ta itses­tään har­ras­taen ja liik­kuen.  Eläk­keel­le jää­ty­ään hän aloit­ti tois­ten aut­ta­mi­sen Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rei­den toi­min­nan kaut­ta. Hänen posi­tii­vi­suu­ten­sa ja upea ener­gian­sa tuo­vat iloa ja apua hänen lähi- ja vai­ku­tus­pii­ris­sään ole­vil­le. Mai­la Pak­ka­nen on virii­li ja vir­taa riittää!”

Vuo­den Wil­lein Van­hus tun­nus­tus jaet­tiin Van­hus­neu­vos­ton syys­se­mi­naa­ris­sa to 21.11. Lap­peen­ran­nan kaupungintalolla.

Mil­lais­ta senio­ria haettiin?

Aänes­tää sai ketä tahan­sa yli 65 ‑vuo­tias­ta lap­peen­ran­ta­lais­ta senio­ria. Van­hus­neu­vos­to etsi senio­ria, joka on aktii­vi­nen toi­mi­ja yhtei­sen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Hän pitää itses­tään ja muis­ta huol­ta. Hän on myös kan­nus­ta­va ja ajas­sa muka­na ole­va senio­ri. Posi­tii­vi­suus on myös yksi hänen ominaisuuksistaan.

Täl­lä tun­nus­tuk­sel­la halut­tiin antaa ikään­ty­neil­le lupa olla vie­lä nuo­ri mie­lel­tään ja kan­nus­taa vie­lä vuo­sien kart­tues­sa ole­maan aito oma itsen­sä ja eikä pidä väki­sin sopeu­tua mihin­kään van­huu­den mää­rit­te­le­miin muotteihin.

Jat­kos­sa on tar­koi­tus jakaa Lap­peen­ran­nan vuo­den Wil­lein Van­hus ‑tun­nus­tus vuo­sit­tai­sel­la van­hus­ten­vii­kol­la (vk 41).

Mai­laa vuo­den Wil­leim­mäk­si Van­huk­sek­si esit­tä­nei­den perusteluja:

 • Hän on itses­tään hyvää huol­ta pitä­vä, aktii­vi­nen elä­ke­läi­nen. Aina aut­ta­mas­sa mui­ta. On pos­ti­tii­vi­nen ja kan­nus­ta­va. Vaik­ka jäi eläk­keel­le ei jää­nyt laa­ke­reil­le lepä­mään vaan jat­kaa työn­te­koa aut­ta­mal­la van­huk­sia. Rakas­taa tans­sia ja mökkielämää.
 • Iloi­nen, kan­nus­ta­va, aina val­mii­na aut­ta­maan, posi­tii­vi­nen, hyvä tyyppi!
 • Siel­lä mis­sä tar­vi­taan apua, on Mai­la. Ener­gia­pak­kaus jol­ta riit­tää vir­taa apua tar­vit­se­val­le eri elä­män­ti­lan­tees­sa ole­vil­le, arjen asiois­sa ja myös tie­to­tek­nii­kan parissa.
 • Vireä senio­ri, pitää huol­ta omas­ta kun­nos­taa ja eläk­keel­le jää­tyä aloit­ti tois­ten auttamisen!
 • Avus­taa van­huk­sia vapaa­eh­tois­työ­nä, rei­pas per­soo­na tuo drai­via avus­tet­ta­vien elämään.
 • Hän on kaik­kea tuo­ta mitä täs­sä hae­taan: aktii­vi­nen itses­tä ja muis­ta huo­len pitä­vä, nyky­ajas­sa tiu­kas­ti muka­na oleva,
  posi­tii­vi­nen, lii­kun­nal­li­nen, iloi­nen ja mah­ta­va per­soo­na. Eipä ole vauh­ti hii­pu­nut työ­elä­mäs­tä pois jäätyään!
 • Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­reis­sa toi­mi­va tehopakkaus!
 • Mai­la on todel­la aktii­vi­nen toi­mi­ja yhtei­sen hyvän edis­tä­mi­sek­si. Hän pitää itses­tään ja muis­ta huol­ta 24/7.
 • Jak­saa teh­dä töi­tä mui­den eteen vaik­ka voi­si eläk­keel­lä olles­saan naut­tia vapaa-ajasta.
 • Usko­mat­to­man ener­gi­nen nai­nen, val­mis aut­ta­maan apua tar­vit­se­via. Pitää huol­ta muis­ta ja itsestään!
 • Sanoin kuvaa­ma­ton ener­gia pakkaus
 • Posi­tii­vi­nen, lii­kun­nal­li­nen ja mui­ta huomioiva.
 • Aina iha­nan pirt­sak­ka, joka pitää huol­ta toi­sis­ta ja on erit­täin aktii­vi­nen har­ras­ta­ja elä­ke­päi­vil­lä­kin. Aina tuke­na ja avuk­si muil­le, lähei­sil­le, enti­sil­le työ­ka­ve­reil­le ja kenel­le vaan tarvittaessa!
 • Virii­li ja vir­taa riittää!

 

Samankaltaiset artikkelit