Yri­tys on toi­mi­nut vuo­des­ta 2011.

Pal­ve­lem­me yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä ja yri­tyk­siä moni­puo­li­ses­ti tar­peen mukaan.

Meil­le on myön­net­ty seu­raa­vat setelityöoikeudet:

  • Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu
  • Lap­si­per­hei­den tilapäisapu
  • Omais­hoi­ta­jien avustaminen
  • Hen­ki­lö­koh­tai­nen budjetointi

Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit on elä­ke­läis­ten perus­ta­ma ja pyö­rit­tä­mä yri­tys, joka pal­ve­lee yksi­tyi­siä, vete­raa­ne­ja ja  yri­tyk­siä, jois­ta suu­rin on EKH­VA: osto­pal­ve­lu­na tai seteliasiakkaina.

Toi­min­tam­me on luvan varais­ta. Mei­tä val­vo­vat AVI, Val­vi­ra ja EKHVA.

Mei­tä sitoo täy­del­li­nen vaitiolovelvollisuus.