Lap­peen­ran­nan Moni­toi­mi­se­nio­rit huh­ki­vat vuo­des­sa 22 000 tun­nin edes­tä avustustöitä!

Vuo­si­kym­men taak­se­päin Kirs­ti Leh­to­nen ja kah­dek­san muu­ta perus­ti­vat Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit. Sil­loi­nen yhdek­sän hen­ki­lön kokoon­pa­no on kas­vat­ta­nut koko­aan ja tänä päi­vä­nä osuus­kun­ta on mer­kit­tä­vä pal­ve­lun­tar­joa­ja Lap­peen­ran­nan alueella.

Moni­toi­mi­se­nio­rei­den taus­tal­la oli unel­ma. Osuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja ja yksi perus­ta­ja­jä­se­nis­tä Kirs­ti Leh­to­nen jäi eläk­keel­le 13 vuot­ta sit­ten. Kol­me vuot­ta eläk­keel­le jää­mi­sen jäl­keen hän oli jo perus­ta­mas­sa kah­dek­san muun perus­ta­ja­jä­se­nen kans­sa Osuus­kun­ta Monitoimiseniorit.

– Minul­la on ollut kau­pal­li­sen kou­lu­tuk­sen taus­taa ja sii­tä syys­tä taus­tal­la on ollut unel­ma omas­ta isos­ta menes­ty­väs­tä yri­tyk­ses­tä. En mis­sään nimes­sä enää halun­nut tie­dot­ta­ja- tai mark­ki­noin­ti­teh­tä­viin vaan nime­no­maan halusin, että teh­dyl­lä työl­lä on jokin mer­ki­tys, Leh­to­nen kertoo.

Moni­toi­mi­se­nio­rit ovat voit­toa tavoit­te­le­ma­ton ikäih­mis­ten avus­ta­mi­seen kes­kit­ty­nyt yri­tys, joka on ensim­mäi­nen elä­ke­läis­ten perus­ta­ma ja pyö­rit­tä­mä osuus­kun­ta Suo­mes­sa. Vuo­sit­tain yri­tys tekee yli 22 000 tun­tia avustustyötä.

Vuo­si­kym­me­neen on mah­tu­nut monen mois­ta, toi­min­ta on laa­jen­tu­nut, uusia asiak­kai­ta ja muis­to­ja on syntynyt.

– Pal­kit­se­vin­ta on se, että yri­tyk­sem­me on aidos­ti pys­ty­nyt anta­maan apua ja se on vakaa. Minun unel­ma­ni on se, että täl­lai­sia yri­tyk­siä oli­si joka kau­pun­gis­sa. Olen val­mis anta­maan tuke­ni, jos joku halu­aa perus­taa vas­taa­van­lai­sen yri­tyk­sen, Leh­to­nen tote­aa päättäväisesti.

Samankaltaiset artikkelit