Koro­na tilan­teen kiih­tyes­sä toi­mia­lu­eel­lam­me myös Moni­toi­mi­se­nio­rit ovat siir­ty­neet säh­köi­seen  yhteydenpitoon.

Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen kokouk­set on ryh­dyt­ty pitä­mään TEAMS kokouksina.

Säh­köi­nen alus­ta antaa myös mah­dol­li­suu­den nope­aan yhtey­den­pi­toon esim. käsi­tel­tä­vien asioi­den kii­reel­li­syy­den vuok­si. Täl­lä tavoin saa­daan asiat nopeas­ti ete­ne­mään käy­tän­nön tasolle.

Kuvas­sa osuus­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kirs­ti Leh­to­nen otta­mas­sa yhteyt­tä hal­li­tuk­sen jäse­niin TEAMS alus­tan välityksellä.

Samankaltaiset artikkelit