Osuus­kun­tam­me jäsen­mää­rä on 10 vuo­den aika­na monin­ker­tais­tu­nut  ja nyt on jäse­nis­tön poh­dit­ta­va­na hal­li­tuk­sen esit­tä­mä uuden orga­ni­saa­tio mal­lin­nuk­sen käyttöönotto.

Tavoit­tee­na on, että saa­daan luo­duk­si eri pal­ve­luil­le jous­ta­va tii­mi­työs­ken­te­ly­mal­li jos­sa tii­mi­ve­tä­jät huo­leh­ti­vat sii­tä, että asiak­kai­den pal­ve­lu­tar­peet saa­daan täy­te­tyk­si mah­dol­li­sim­man hyvin asiak­kai­den toi­vo­mal­la tavalla.

Samankaltaiset artikkelit