Yli 20 jäsen­tä osal­lis­tui Edusam­pon jär­jes­tä­mään tie­to­tek­nii­kan perus­kurs­sil­le jou­lu­kuun alku­puo­lel­la. Opis­ke­lu toteu­tet­tiin ilta­kurs­si­na kah­te­na tiis­tai ilta­na. Opet­ta­ja­na toi­mi Vil­le Ruottinen.

Opis­kel­tiin mm.  kan­sion luo­mis­ta resurs­si­hal­lin­taan, exe­lin perus­käyt­töä ja har­joi­tel­tiin osuus­kun­nan pal­kan­mak­sus­sa käy­tet­tä­vien exel poh­jai­sien  tun­ti­lis­to­jen ja mat­ka­kor­vaus­lo­mak­keen täyt­tä­mis­tä ja tal­len­ta­mis­ta.  Luo­tiin itsel­le säh­kö­pos­ti­ti­li ja ope­tel­tiin tie­dos­ton liit­tä­mi­nen lähe­tet­tä­vään vies­tiin ja lähe­tet­tiin se palkanlaskijalle.

Opet­ta­ja opas­ti myös työ­ka­luoh­jel­mien asen­ta­mi­sen omal­le tietokoneelle.

Kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na oli, että mah­dol­li­sim­man moni jäsen pys­tyy säh­köi­ses­ti toi­mit­ta­maan jat­kos­sa pal­kan­las­ki­jal­le exel sovel­lus­oh­jel­mal­la täy­te­tyt tun­ti­lis­tat sekä matkakorvauslomakkeet.

Samankaltaiset artikkelit