Jopa 100 000 suo­ma­lais­ta elä­ke­läis­tä tekee aina­kin jon­kin ver­ran töi­tä. Lap­peen­ran­nas­sa elä­ke­läi­set teke­vät kotia­pu­töi­tä oman osuus­kun­nan kautta.

Kirs­ti Leh­to­nen on tot­tu­nut rea­goi­maan nopeas­ti. Hyvin usein hänel­le soi­te­taan ja kysy­tään, läh­ti­si­kö joku tun­nin pääs­tä vie­mään van­hus­ta ham­mas­lää­kä­riin tai ensia­puun. Pian Leh­to­nen aloit­taa kyse­le­mi­sen ver­kos­ton­sa jäseniltä.

– Joku voi sanoa puhe­li­mes­sa, että minul­la on kaa­li­laa­tik­ko uunis­sa, en minä voi läh­teä! Mut­ta seu­raa­va soit­to yleen­sä jo tärp­pää, ja joku läh­tee, sanoo Leh­to­nen. Lap­peen­ran­ta­lai­set Moni­toi­mi­se­nio­rit teke­vät työt, joi­ta muut eivät ehdi. Leh­to­nen perus­ti kym­me­nen vuot­ta sit­ten Lap­peen­ran­taan elä­ke­läis­ten osuus­kun­nan, Moni­toi­mi­se­nio­rit, jon­ka kaut­ta eläk­keel­lä ole­vat osuus­kun­nan 83 jäsen­tä tar­joa­vat yksi­tyis­hen­ki­löil­le ja yri­tyk­sil­le esi­mer­kik­si eri­lai­sia koti­hoi­don pal­ve­lui­ta ja apua arki­sis­sa askareissa.

Osuus­kun­nan aja­tuk­se­na on, että jokai­nen jäsen saa itse päät­tää, mitä työ­tä tekee ja kuin­ka pal­jon. Osuus­kun­nan asiak­kais­ta noin kol­man­nes mak­saa käyn­nin koti­hoi­don palvelusetelillä.

Kirs­ti Leh­to­nen ker­too, että Moni­toi­mi­se­nio­rit paik­kaa­vat pal­ve­lun­tar­peet, joi­ta muut eivät voi täyttää.

Elä­ke­läi­set teke­vät pal­jon töitä

Elä­ke­läis­ten työn­te­ko on lisään­ty­nyt vii­me vuo­si­na runsaasti.

Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen tilas­to­jen mukaan vuo­sien 2007–2019 välil­lä 63–67-vuotiaiden työs­sä­käy­vien elä­ke­läis­ten mää­rä on liki­main kaksinkertaistunut.

– Kar­keas­ti voi­si sanoa, että 100 000 elä­ke­läis­tä tekee töi­tä eläk­keen rin­nal­la aina­kin hie­man, ker­too Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen kehi­tys­pääl­lik­kö Jari Kan­nis­to.

Har­va tekee töi­tä eläk­keel­lä kui­ten­kaan rahan vuok­si. Yleis­tä on se, että töi­tä teh­dään ajan­viet­teek­si sil­loin, kun huvittaa.

Mai­la Pak­ka­nen on ollut Moni­toi­mi­se­nio­rei­den toi­min­nas­sa muka­na muu­ta­man vuoden.

– Neli­sen vuot­ta sit­ten jäin eläk­keel­le. Vie­tin eläk­keel­lä ensim­mäi­sen kesän aika muka­vas­ti, mut­ta tal­vel­la tuli sel­lai­nen olo, että nyt voi­si jotain teh­dä. Pak­ka­nen oli luke­nut Moni­toi­mi­se­nio­reis­ta leh­des­tä ja päät­ti sen poh­jal­ta läh­teä mukaan.

Kata­rii­na Peso­nen edus­taa tyy­pil­lis­tä Moni­toi­mi­se­nio­rien jäsen­tä, sil­lä hän on teh­nyt työ­uran­sa sai­raan­hoi­ta­ja­na. Eläk­keel­lä hän on ollut jo kuusi vuotta.

Heti eläk­keel­le jää­mi­sen­sä jäl­keen Peso­nen alkoi teh­dä keik­ka­työ­tä sairaanhoitajana.

– Sit­ten oli­si pitä­nyt läh­teä tent­ti­mään lää­ke­lu­vat, kun ne meni­vät van­hak­si. Sii­hen en enää halun­nut lähteä.

Niin­pä Peso­nen alkoi teh­dä pel­käs­tään hoi­va­työ­tä, avus­ta­mis­ta kodin arki­sis­sa aska­reis­sa. Moni­toi­mi­se­nio­rei­hin hän liit­tyi rei­lut kol­me vuot­ta sit­ten. Rahan peräs­sä hän ei osuus­kun­taan liittynyt.

– Hoi­va­viet­ti on var­maan niin syväl­lä, että halusin jat­kaa sitä näin senio­ri­puo­lel­ta, ker­too Peso­nen. Töi­tä Kata­rii­na Peso­sel­la on noin 12 tun­tia viikossa.

Pula teki­jöis­tä on jatkuvaa

Kirs­ti Leh­to­nen ker­too, että yksi­tyis­hen­ki­lö tilaa usein ensim­mäi­se­nä jon­kin yksin­ker­tai­sen koti­työn, kuten ikkunanpesun.

– Sit­ten joku soit­taa, ettei jak­sa käy­dä kau­pas­sa. Jos­sain vai­hees­sa soi­te­taan, ettei jak­sa käy­dä suihkussa.

Osuus­kun­ta toi­mii yhteis­työs­sä Ete­lä-Kar­ja­lan hyvin­voin­tia­lu­een  Ekh­van koti­hoi­don kanssa.

– Koti­hoi­to tilaa meil­tä usein omil­le asiak­kail­leen saat­toa­pua esi­mer­kik­si lää­kä­ri­käyn­tei­hin, Leh­to­nen kertoo.

Sai­raan­hoi­ta­jat ja lähi­hoi­ta­jat toi­mi­vat myös suur­ten hoi­vaa tuot­ta­vien yri­tys­ten äkil­li­sis­sä lyhy­tai­kai­sis­sa yhden vuo­ron sai­raus­ta­pauk­sis­sa hoi­va-avus­ta­ji­na. Sai­raan­hoi­toa he eivät kui­ten­kaan tarjoa.

Pula hoi­va-alan työ­voi­mas­ta on Leh­to­sen mukaan jat­ku­vaa.  Tämä alkaa olla mel­kein hal­lit­se­ma­ton­ta, Leh­to­nen huokaisee.

Samankaltaiset artikkelit