Saim­me asia­kas­tyy­ty­väi­syy­des­tä siis kes­kiar­von 4,4 (astei­kol­la 1–5).

“Moni­toi­mi­se­nio­rit teke­vät erit­täin hyvää moni­puo­lis­ta ja tär­ke­ää työ­tä van­hus­ten paris­sa. Toi­vot­ta­vas­ti työ jat­kuu edel­leen, onnea ja siu­naus­ta työhön.”

“Kaik­ki suju­nut hyvin olen tyy­ty­väi­nen, kiitos.”

“Olen saa­nut erit­täin muka­van ja työ­hön tart­tu­van työn­te­ki­jän ja toi­voi­sin, että kans­sa­käy­mi­sem­me jat­kui­si edelleen.”

“Minul­la ei ole muu­ta koke­mus­ta yri­tyk­sen­ne toi­min­nas­ta kuin sii­vouk­ses­ta. Nämä nai­set ovat kyl­lä todel­la napa­kat ja ystä­väl­li­set.” “Työn­jäl­ki ensi­luok­kais­ta, olen todel­la tyy­ty­väi­nen ja kiitollinen.”

“Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä ovat aut­ta­neet todel­la pal­jon, var­sin­kin reis­su­vih­ko on ollut hyvä tie­don­vä­li­tys mene­tel­mä. Kiva kun löy­sin tämän palvelun.”

“Olem­me tyy­ty­väi­siä, että työn­te­ki­jä on sitou­tu­nut työ­hön­sä, eikä ole vaih­tu­vuut­ta. Se on muis­ti­sai­raal­le tär­ke­ää ja luo turvallisuutta.”

“Teke­vät hyvää työ­tä ja ovat muka­via ja reip­pai­ta. Kii­tok­set heille.”

“Kaik­ki on suju­nut hyvin tei­dän kans­san­ne ja työn­te­ki­jät ovat olleet erit­täin muka­via ja tar­peen mukaan myös joustavia.”

Samankaltaiset artikkelit