YLE uuti­set 15.4.2014


Elä­ke­läi­set ovat löy­tä­neet mark­ki­na­raon töis­tä, joi­ta esi­mer­kik­si työt­tö­mien ei kan­na­ta teh­dä. Osuus­kun­nan toi­min­ta on laajenemassa.

Elä­ke­läis­ten pal­ve­lu­ja tar­joa­va Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit on kas­vat­ta­nut nopeas­ti toi­min­taan­sa Lappeenrannassa.

Osuus­kun­nan hen­ki­lös­tö ja lii­ke­vaih­to ovat lähes nelin­ker­tais­tu­neet kol­mes­sa vuo­des­sa. Osuus­kun­nal­la on nyt 35 työn­te­ki­jää ja lii­ke­vaih­to on yli 200 000 euroa vuodessa.

- Teem­me töi­tä, joi­ta muut joko eivät voi tai halua teh­dä, osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kirs­ti Leh­to­nen sanoo.

Osuus­kun­ta tar­jo­aa etu­pääs­sä van­hus­ten hoi­va­pal­ve­lu­ja, mut­ta tar­koi­tuk­se­na on laa­jen­taa myös las­ten tila­päis­hoi­toon. Osuus­kun­nan jäse­net ovat 63–72 vuotiaita.

Kirs­ti Leh­to­sen mukaan Moni­toi­mi­se­nio­rit osuus­kun­nat on tar­koi­tus ava­ta tänä vuon­na myös Kou­vo­laan ja Lahteen.

Samankaltaiset artikkelit