Arvoi­sa lukijamme,

ote Lap­peen­ran­nan Uuti­sis­ta mar­ras­kuul­ta 2013, olkaa hyvä!

Kirs­ti Leh­to­nen ker­too, että eni­ten on tun­nin teh­tä­viä esi­mer­kik­si koto­na asu­van van­huk­sen aut­ta­mi­nen aamu- ja ilta­toi­mis­sa. Se sisäl­tää puke­mis­ta, aamu- ja ilta­pa­lan teke­mis­tä sekä aut­ta­mis­ta syö­mi­ses­sä. Kuva: Tui­ja Sinkkonen

 

Osuus­kun­ta Moni­toi­mi­se­nio­rit tar­jo­aa apua arjen aska­rei­siin. Se perus­tet­tiin, kun Kau­kaal­la oli suu­ret irti­sa­no­mi­set ja monet halusi­vat olla vie­lä muka­na työelämässä.

– Haluam­me olla puut­tu­vat käsi­pa­rit ja tar­jo­ta apua teh­tä­viin, joi­ta muut eivät voi ottaa vas­taan tai eivät halua teh­dä, ker­too Moni­toi­mi­se­nio­rit osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Kirs­ti Leh­to­nen. Hän ker­too, että osuus­kun­nan jäse­net ovat kaik­ki elä­ke­läi­siä, jot­ka halua­vat auttaa.

– Emme kil­pai­le työs­tä työt­tö­mien kans­sa. Osuus­kun­nan jäse­net eivät halua teh­dä enää kah­dek­san tun­tis­ta työ­päi­vää, vaan työs­ken­nel­lä oman voin­nin mukaan. Leh­to­nen ker­too, että työ­teh­tä­vät sovi­te­taan yhteen kol­man­nen sek­to­rin kans­sa, sil­lä jäse­net toi­mi­vat aktii­vi­ses­ti vapaa­eh­tois­työs­sä ja halua­vat viet­tää pal­jon aikaa lap­sen­lap­sien kanssa.

– Eni­ten on tun­nin teh­tä­viä esi­mer­kik­si koto­na asu­van van­huk­sen aut­ta­mi­nen aamu- ja ilta­toi­mis­sa. Se sisäl­tää puke­mis­ta, aamu- ja ilta­pa­lan teke­mis­tä sekä aut­ta­mis­ta syö­mi­ses­sä. Joku saat­taa teh­dä kol­me tun­nin teh­tä­vää päi­väs­sä. Leh­to­nen ker­too, että tun­nin keik­ka voi olla myös vai­pan­vaih­to tai van­huk­sen ulkoiluttaminen.

– Itse käyn omais­ten pyyn­nös­tä kak­si ker­taa vii­kos­sa lait­ta­mas­sa ruo­kaa koto­na asu­val­le van­huk­sel­le ja samal­la keskustelemme.

Jäse­nis­tä kol­me on mie­hiä, jot­ka teke­vät pie­niä korjaus‑, remont­ti- ja muut­to­hom­mia, mut­ta myös työ­tä van­hus­ten paris­sa. Leh­to­nen ker­too, että toi­min­ta pai­not­tuu van­hus­ten aut­ta­mi­seen, mut­ta toi­vee­na on, että yri­tyk­set hyö­dyn­täi­si­vät sen pal­ve­lu­ja. Osuus­kun­nan jäse­ni­nä on enti­siä pan­kin­joh­ta­jia, pank­ki­vir­kai­li­joi­ta, toi­mis­to­työn­te­ki­jöi­tä, myy­jiä ja sii­voo­jia. Toi­min­taa halut­tai­siin laa­jen­taa lastenhoitoon.

– Voi­sim­me toi­mia lap­sen­hoi­ta­ji­na van­hem­pien elo­ku­vis­sa käyn­nin aika­na tai jos sai­ras­tu­nut lap­si pitää käyt­tää lää­kä­ris­sä, voi­sim­me tul­la apuun, ettei kaik­kia mui­ta­kin lap­sia tar­vit­se ottaa mukaan lääkäriin.

Emme kil­pai­le työs­tä työt­tö­mien kanssa.”

Leh­to­nen ker­too, että jäse­nik­si ote­taan vain elä­ke­läi­siä ja tämä joh­tuu sii­tä, että hen­ki­lös­tö­asioi­den hal­lin­noin­ti halu­taan pitää mah­dol­li­sim­man sel­keä­nä. Hän koros­taa, että tun­te­ja ker­tyy kui­ten­kin sen ver­ran vähän, että ne eivät elä­tä ketään. Elä­ke tur­vaa perus­toi­meen­tu­lon. Yhteis­kun­ta hyö­tyy osuustoiminnasta.

– Puo­let osuus­kun­nan lii­ke­vaih­dos­ta palau­tuu yhteis­kun­taan. Toi­min­nas­ta mak­se­taan palk­ka­ve­roa, arvon­li­sä­ve­roa ja vaik­ka osuus­kun­ta on voit­toa tuot­ta­ma­ton, on voit­toa ker­ty­nyt sen toi­min­nan jokai­se­na vuo­te­na ja sii­tä on mak­set­tu myös verot. Syy­nä tähän on se, että kiin­teät kus­tan­nuk­set on onnis­tut­tu minimoimaan.

Leh­to­nen ker­too, että toi­min­ta tulee hel­pot­tu­maan, kun osuus­toi­min­ta­la­ki muuttuu.

– Laki lähe­nee osa­keyh­tiö­la­kia. Uskon, että uuden lain myö­tä hal­lin­to yksin­ker­tais­tuu. Leh­to­nen tote­aa, että toi­min­nan vah­vuu­te­na on se, että kaik­ki puhal­ta­vat yhteen hii­leen, sil­lä jäse­net omis­ta­vat osuuskunnan.

Leh­to­nen kan­nus­taa­kin perus­ta­maan osuuskuntia.

– Osuus­kun­nan perus­ta­mis­ta ei kan­na­ta pelä­tä. Tämä toi­min­ta­muo­to voi­si olla mah­dol­li­suus vaik­ka nuorille.

Toi­min­nas­ta ollaan innos­tut­tu myös muu­al­la. Leh­to­nen ker­too, että toi­min­taa suun­ni­tel­laan Kou­vo­laan, jos­sa enti­set UPM:n työn­te­ki­jät ovat perus­ta­mas­sa osuuskuntaa.


Osuus­kun­ta Monitoimiseniorit

Osuus­kun­nan perus­ti 9 hen­ki­löä, jois­ta kuusi oli kau­kaa­lai­sia ja 3 muita.

Täl­lä het­kel­lä jäse­niä on 33, jois­ta kol­me mies­tä ja 30 nais­ta. Ikä­hai­ta­ri 63–72 vuoteen.

Tar­jo­aa apua muun muas­sa: van­hus­ten hoi­toon, asioin­tiin kuten aptee­kis­sa, lää­kä­ris­sä ja kau­pas­sa käyn­tiin, ulkoi­luun, ruo­ka- ja sii­vous­a­pua, vie kult­tuu­ri­ta­pah­tu­miin, apua kunnostus‑, rakennus‑, ja pihatöihin

Hen­ki­lös­tös­sä: sai­raan­hoi­ta­jia, perus- ja lähi­hoi­ta­jia, omais­hoi­ta­ji­na toimineita

Vakuu­tuk­set: vastuuvakuutus

Mah­dol­li­suus kotitalousvähennykseen

Toi­min­ta val­vot­tua: Ekso­ten hyväksymä

Hin­ta: 24,80 euroa tun­nil­ta (sis. alv.). 80 vuo­ti­aas­ta läh­tien tie­tyin edel­ly­tyk­sin verot­to­ma­na 20 euroa/tunti.

Läh­de: Monitoimiseniorit

Samankaltaiset artikkelit