TYÖ, joka vaa­tii tarkkuutta
Auli epä­röi aika­naan ryh­tyä yri­tyk­sem­me talousvastaavaksi,
mut­ta ryh­tyi sii­hen toi­sen perus­ta­jä­se­nen Pau­la Kou­kun todet­tua, että
”sen täy­tyy olla AULI, kos­ka hän on tarkka”.

Auli Forstén
— perustajajäsen
— hal­li­tuk­sen jäsen alus­ta alkaen eli kym­me­nen vuotta.
Auli ero­aa hal­li­tuk­ses­ta vuo­den 2021 osuus­ko­kouk­ses­sa ja siir­tyy rivijäseneksi
Hän ker­toi kui­ten­kin muis­te­le­van­sa läm­möl­lä värik­käi­tä hal­li­tuk­sen kokouksia.
Hän on myös samal­la irrot­tau­tu­mas­sa talous­vas­taa­van roolistaan.
Hän on val­mis­ta­nut mei­tä tähän suu­reen muu­tok­seen siir­tä­mäl­lä osia teh­tä­vis­tään jo aiem­min Lea
Val­to­sel­le ja Mar­jut Olk­ko­sel­le. Kol­mat­ta toi­mi­jaa etsi­tään omas­ta poru­kas­ta sekä sijais­ta­maan edellä
mai­nit­tu­ja sekä otta­maan hal­tuun loput Aulil­ta jää­vät tehtävät.
Hän ker­too olleen­sa hyvin yksi­näi­nen toi­min­tam­me alku­vuo­si­na ja stressaantunutkin.

Taka­na mel­koi­nen luomistyö
Aulin työ­ru­pea­ma on ollut mit­ta­va samoin kuin työ­mää­rä. Näi­den seik­ko­jen lisäk­si hänen roo­lin­sa yrityksen
talous­hal­lin­non raken­ta­mi­ses­sa on ollut rat­kai­se­va. Sii­nä hän­tä on tie­tys­ti aut­ta­nut aikai­sem­pi työura
Kau­kaal­la ja UPM:llä. Hänen käsia­laan­sa on yri­tyk­sem­me lomak­keis­to, kuten sopi­mus­lo­ma­ke, tuntilehdet,
palk­ka- ja las­ku­lo­mak­keet. Kir­jan­pi­don hän raken­si Excel-tau­luk­ko­las­ken­nan avul­la. Hän sanoo tuotteiden
syn­ty­neet aina tar­peen mukaan. Jäl­keen­päin hän on myös häm­mäs­ty­nyt, olen­ko teh­nyt tuon ja tuon.

Aika­tau­luun sidot­tua työtä
Vaik­ka aika­tau­lua jou­dum­me myös me muut jäse­net kun­nioit­ta­maan pal­ve­lu­lu­paus­tam­me täyt­täes­sä, on
meil­lä enem­män peli­va­raa kuin Aulil­la. Hänen kii­reen­sä ovat aina osu­neet kuu­kau­den vaih­tee­seen tai
vuo­den­vaih­tee­seen. Pal­kat on olta­va ajal­laan samoin las­kut ja veroil­moi­tuk­set ym. Rapor­toin­tia on tarvittu
myös nel­jän­nes­vuo­sit­tain ja useim­mi­ten myös hal­li­tuk­sen kokouksiin.

Työ­mää­rä kas­voi nopeas­ti ja kas­vaa koko ajan
Toi­min­tam­me sai alus­ta läh­tien len­tä­vän läh­dön. Sii­tä eri­tyis­kii­tos on osoi­tet­ta­va Aulin puo­li­sol­le Pau­lil­le ja
Rai­mo Kou­kul­le, jot­ka sai­vat nopeas­ti iso­ja työ­ura­koi­ta. Lii­ke­vaih­don kas­vu­vauh­ti vuo­sit­tain on ollut yli 20%.
Jäsen­mää­rä on myös kas­va­nut vuo­sit­tain kes­ki­mää­rin kah­dek­sal­la hen­ki­löl­lä ja on tätä kir­joi­tet­taes­sa 62
hen­ki­löä. Eron­nei­ta on 14 hen­ki­löä. Tosit­tei­den ja mui­den doku­ment­tien mää­rät ovat kasvaneet
kas­va­mis­taan. Täl­lä het­kel­lä nii­den lukol­li­set varas­tot vie­vät huo­mat­ta­van osan Aulin varastotiloista.
Hel­po­tus­ta on sii­hen tulos­sa kah­ta kaut­ta. Yli 6 vuot­ta van­haa aineis­toa ale­taan hävit­tää, tote­aa Auli.
Jat­kos­sa aineis­toa ollaan myös siir­tä­mäs­sä pil­vi­pal­ve­li­meen. Työ on jo käynnissä.

Viran­omais­vel­voit­tei­den hoitaminen
Työ on vaa­ti­nut alus­ta asti yllä mai­nit­tua tark­kuut­ta, mut­ta myös aktii­vis­ta muut­tu­vien viranomaisohjeiden
ja ‑vel­voit­tei­den seurantaa.

Tasai­nen talou­den pyörittäminen
Aulin revii­ril­lä oli aina var­mis­taa raho­jen riit­tä­vyys ja jak­so­tuk­set. Tämä on onnis­tu­nut erinomaisesti.
Olem­me vaka­va­rai­nen yhtiö, jol­la on pus­ku­ri­na sääs­tö­jä, joi­ta voi­tiin hyö­dyn­tää nyt pan­de­mian aikana.
Hyväs­tä talou­den­pi­dos­ta ja suu­ruu­den eko­no­mias­ta joh­tuu, että olem­me voi­neet pitää veloitushintamme
yksi­tyi­sil­tä hen­ki­löis­tä sama­na jo kym­me­nen vuotta.

Työ aut­ta­nut surutyössä
Edes­men­neen ja rak­kaan puo­li­son Pau­lin sai­rau­den aika­na Auli sai loh­tua sii­tä, että hänel­lä oli työ, joka
pakot­ti aja­tuk­set muu­al­le. Työ on aut­ta­nut myös Pau­lin meneh­dyt­tyä. Suu­rim­pa­na loh­tu­na ovat kuitenkin
olleet lap­set. Nina ja Erik sekä vii­si las­ten­las­ta, jois­ta nuo­rin on Mila.
Mil­la tote­si hil­jat­tain, mum­mi­las­ta läh­ties­sään, että maha haluai­si jää­dä tänne.
Työ­tä riit­tää jat­kos­sa myös isos­sa piha­pii­ris­sä, jon­ka kau­nis kuusiai­ta, laa­jat nur­mi­kot, Teri­joen sala­vat ja
kuk­ka­pen­kit ihas­tut­ta­vat ohi­kul­ki­joi­ta ja Aulin luo­na vierailijoita.

Vastaavat artikkelit